Podmínky užívání

Základní pojmy

 • AetherCore.eu – Síť herních serverů určená pro multiplayerovou hru Minecraft

 • Hráč – Uživatel, který využívá všech nebo jen některých služeb AetherCore.eu – například hraje na našem serveru, využívá služeb webu, AetherPanelu, discordu apod.

 • Admin tým – Skupina lidí, kteří se starají o provoz AetherCore.eu. Jedná se o osoby s rankem Admin a Mod (Administrátor a Moderátor). Stavitel (Build/Builder) je také považován za člena admin týmu, není však oprávněn řešit požadavky hráčů a je povinen hráče odkazovat na členy admin týmu s vyššími oprávněními, případně na ticket systém.

Základní pravidla pro hraní na našich serverech

 • Hráč registrací na našem serveru (příkaz /register …) dává svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami užívání a zavazuje se k jejich dodržování.

 • Hráč je povinen dodržovat pravidla slušného chování.

 • Hráči je zakázáno propagovat jakékoliv jiné služby nebo servery, a to jakoukoliv formou. Zakázáno to je v chatu, na cedulkách, na discordu, zkrátka na všech službách AetherCore.eu.

 • Hráč je povinen užívat všech služeb AetherCore.eu pouze s dobrým úmyslem, a tak aby dodržoval platné zákony České republiky.

 • Hráč je při registraci povinen zvolit si dostatečně bezpečné heslo a toto heslo nesdělovat třetím osobám.

 • Hráči je zakázáno sdílet svůj účet s nějakou jinou osobou.

 • Hráč je oprávněn vlastnit a zaregistrovat si pouze jeden uživatelský účet.

 • Hráč bere na vědomí, že AetherCore.eu nenese zodpovědnost za ztrátu hesla, případně za krádež účtu způsobenou nedodržováním bezpečnostních standardů ze strany hráče.

 • Hráči je zakázáno úmyslně/vědomě zatěžovat nebo jinak poškozovat servery AetherCore.eu.

 • Hráči je zakázáno používat nevhodný nick nebo nevhodný skin.

 • Jakékoliv projevy rasismu, neonacismu nebo jiných směrů, které porušují lidská práva jsou přísně zakázány a budou trestány trvalým zablokováním účtu. (Platí i pro svastiku)

 • Propagace vlastních sociálních sítí je bez ranku Prime zakázána.

 • Provokace a zatěžování admin týmu nesmyslnými požadavky je zakázáno.

 • Je přísně zakázáno okrádat ostatní hráče nebo hráče jinak podvádět.

 • Je zakázáno používat jakékoliv modifikace herního klienta kromě optifinu, shaderů, resource packů, minimapy a armor indikátoru. Další případné modifikace je hráč povinen prokonzultovat s administrátory AetherCore.eu.

 • Hráči je zakázáno vydávat se za člena admin týmu.

 • Hráč je povinen jakékoliv nalezené chyby (bugy) neprodleně nahlásit admin týmu a to nejlépe pomocí ticket systému na našem discordu.

 • Hráči je zakázáno zneužívat jakoukoliv nalezenou chybu (bug).

 • Na všech serverech, kde není PvP (tedy hráči nemohou mečem zabít jiného hráče) je zakázáno podpalování, odpalování a jakékoliv jiné metody úmyslného zabití hráče.

 • Hráči není dovoleno znepříjemňovat ostatním hráčům hru nevhodnou diskuzí v chatu. Tím je myšleno zejména řešení banu kamaráda, provokativní zprávy s cílem poškodit AetherCore apod.

 • Je výslovně zakázáno řešení udělených trestů v herním chatu. O přezkoumání trestu je oprávněn požádat pouze potrestaný hráč a to výhradně formou emailu na adresu support@aethercore.eu nebo ticketem na našem discordu. Řešení trestů v chatu má negativní vliv na naši komunitu.

 • Hráč je povinen respektovat pokyny a nařízení členů admin týmu.

Rank VIP a jeho výhody

 • VIP si hráč může zakoupit pouze na dobu určitou.

 • AetherCore.eu nenese žádnou zodpovědnost za špatně odeslanou platbu.

 • Hráč zakoupením VIP potvrzuje, že byl seznámen s tím, že nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy (do 14 dnů), jelikož jedná se o dodání digitálního obsahu bez hmotného nosiče.

 • AetherCore.eu negarantuje, že hráči bude po dobu trvání zakoupených VIP výhod umožněn přístup na server. V případě, že by došlo k přerušení nebo ukončení provozu AetherCore.eu, hráč nemá nárok na finanční nebo jinou náhradu.

 • AetherCore.eu si vyhrazuje právo na úpravu výhod ranku VIP, a to bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodu.

 • AetherCore.eu si vyhrazuje právo na odebrání zakoupených výhod ranku VIP v případě porušení těchto podmínek užívání ze strany hráče.

Práva a povinnosti členů admin týmu

 • Člen admin týmu je povinen, stejně jako všichni ostatní, dodržovat podmínky užívání.

 • Člen admin týmu nesmí zneužívat své pravomoci.

 • Je přísně zakázáno vynášet interní informace, zprávy apod. na veřejnost.

 • Člen admin týmu je povinen vždy hráčům pomoci nebo je odkázat na ticket systém na našem discordu. Výjimka je, pokud je člen admin týmu AFK.

 • Člen admin týmu se nesmí povyšovat nad ostatní hráče.

 • Člen admin týmu je povinen chovat se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 • Člen admin týmu je oprávněn činit pouze taková rozhodnutí, u nichž si je jist, že za nimi bude stát i následující den.

 • Je zakázáno rozdávat bany na potkání nebo na žádost.

 • Člen admin týmu je povinen pravidelně sledovat náš discord a účastnit se diskuzí v admin chatu (např. když je nějaký návrh, vyjádřit svůj názor apod.).

 • Člen admin týmu je povinen propagovat server, kde to jen jde. Je však přísně zakázáno server propagovat na místech, kde se to nesluší (např. konkurenční servery).

 • Člen admin týmu AetherCore.eu nesmí být současně členem admin týmu na jiném herním portálu. Docházelo by ke střetu zájmů.

 • Člen admin týmu nesmí zasahovat do hry. To znamená, že nebude givovat hráčů itemy, nastavovat den a noc, nebude zneužívat GMC pro své obohacení na survivalu apod.

 • Člen admin týmu má zakázáno zneužívat své pravomoce pro své vlastní obohacení. Tím je myšleno givování itemů pro své survival hraní apod.

 • Členu admin týmu je dovoleno užívat creative pro zábavu na všech serverech pouze za těchto podmínek:

  • Nebude se účastnit obchodování ani výměny itemů.

  • Nebude své stavby prezentovat hráčům.

  • Nebude narušovat hru ostatním hráčům.

  • Nebude se účastnit soubojů v PvP arénách.

  • Nebude tuto skutečnost hráčům prezentovat a bude to udržovat v „tajnosti“. Na přímý dotaz hráče je samozřejmě člen admin týmu povinen odpovědět upřímně.

 • Člen admin týmu se nesmí účastnit eventů a soutěží pořádaných AetherCore.eu.

Ostatní ustanovení a upozornění

 • Hráč není po registraci vlastníkem účtu, ale získává pouze přístup ke vzdálenému účtu.

 • Všechen obsah, který hráč na AetherCore.eu vytvoří (stavby apod.) je vlastnictvím AetherCore.eu a není možné požadovat jeho odstranění či navrácení.

 • Oficiální žádosti, požadavky a dotazy může hráč zasílat pouze pomocí ticket systému na našem discordu nebo na emailovou adresu support@aethercore.eu. Vždy musí zároveň dojít k ověření identity. Ověření identity bude vyžádáno členem admin týmu a vždy musí proběhnout jediným možným způsobem a to tak, že se hráč připojí a napíše příkaz /supp overeni <kód>. Kód, který má hráč zadat mu sdělí člen admin týmu při požadavku o ověření identity. Nemá-li hráč přístup na server, může být zvolena jiná forma ověření, která bude s hráčem probrána. Jiná metoda ověření musí být prokonzultována s vedením projektu AetherCore.eu. Může to být např. potvrzení o zakoupeném VIP, email z nastavené adresy u účtu apod.

 • Hráči je zakázáno přeprodávat služby AetherCore.eu.

 • V případě porušení podmínek užívání může být hráči částečně nebo úplně zablokován přístup k užívání služeb AetherCore.eu.

 • Součástí podmínek užívání služeb AetherCore.eu jsou pravidla serveru. Pravidla každého serveru ze sítě AetherCore.eu jsou k zobrazení po zadání příkazu /pravidla.

 • Hráčům je zakázáno obcházet pravidla nebo podmínky užívání.

 • Hráč má právo podat oficiální stížnost na člena admin týmu nebo celý admin tým napsáním oficiální a formální stížnosti zaslané na e-mailovou adresu admin@aethercore.eu. AetherCore.eu se zavazuje hráči na takovou stížnost odpovědět nejpozději do 7 pracovních dní od obdržení emailu.

AetherCore.eu si vyhrazuje právo upravit tyto podmínky bez udání důvodu a bez přechozího upozornění.

AetherCore.eu si vyhrazuje právo zablokovat hráči přístup ke všem službám AetherCore.eu, v případě že jeho jednání narušuje atmosféru v komunitě nebo jinak poškozuje dobré jméno projektu AetherCore.eu a to bez udání důvodu a předchozího upozornění.

Tyto podmínky užívání jsou platné od 29.4.2020. Poslední aktualizace 2.9.2020